Zavřít nabídku

Nabídka

Jak investovat chytře

CO JE TO SVĚŘENSKÝ FOND

Svěřenským fondem se rozumí majetkový soubor bez právní subjektivity, který byl svým vlastníkem, tedy Zakladatelem, účelově vyčleněn a svěřen do správy jmenované osoby - tzv. Správce.

Plná správa tohoto majetku tedy náleží Správci, který může s majetkem nakládat pouze takovým způsobem, pro který se rozhodne sám Zakladatel. Předmět statutu fondu se řídí veřejnou Listinou a musí mít formu notářského zápisu. Majetek pak přestává být faktickým vlastnictvím Zakladatele, a stává se tak v souladu s aktuální legislativní úpravou majetkem striktně anonymním. Veřejnoprávní dohled je tedy téměř vyloučen.

Důvody zakládání takovýchto svěřenských fondů neboli trustů, jsou velmi rozlišné. Mezi ty nejčetnější patří veřejně prospěšné účely (např. na podporu vědy a výzkumu, nemocnic, divadel, dětských domovů, apod.) a účely soukromé. Zde se ve většině případů jedná o dlouhodobou formu ochrany a správy rodinného nebo firemního majetku, nebo o formu jakéhosi spoření, ať už na penzi nebo například na studia vlastních potomků. Na přání Zakladatele může být s vyčleněným majetkem investorsky či podnikatelsky nakládáno, z čehož plynou kladné dividendy.

Tyto dividendy jsou připisovány a vypláceny Beneficientovi, neboli Obmyšlenému. Zakladatel může za osobu Obmyšlenou zvolit kteroukoli osobu včetně sebe a té pak bude plněno dle předem určených podmínek uvedených ve veřejné Listině.

I o tom, kam a za jakých podmínek budou probíhat investice, stejně jako o způsobu vyplácení úroků, anebo o případném ukončení založeného svěřenského fondu, rozhoduje sám Zakladatel.

OBECNÉ VÝHODY SVĚŘENSKÉHO FONDU

Vyčleněný majetek je chráněn před potenciálními právními úkony, tudíž se na něj nevztahují případné exekuce, rozvody, nemusí být zahrnuta ani do dědického řízení a podobně.

Identita Zakladatele je striktně anonymní. Majetek fondu sice musí být zapsán v oficiálních registrech (např. nemovitosti v katastru nemovitostí apod.), je ale registrován pod jménem svěřenského Správce.

Je-li fond zřízen pro případ smrti, subjekty se vyhnou často zdlouhavému dědickému řízení a placení dědické daně.

GARANCE VÝNOSU MINIMÁLNĚ 10%

Jsme Správci fondu, kteří svým klientům nabízí zřízení a profesionální správu jimi založeného svěřenského fondu.

Pokud je Svěřenský fond klientem založen za účelem investorských nebo podnikatelských aktivit a v Listině tedy stojí, že je Správce oprávněn se svěřeným majetkem investorsky nakládat, garantujeme pak klientovi výnos 10% s měsíční výplatou kladných úroků, a to na účet, který si sám předem určí. Toto je v Českém investičním prostředí absolutní rarita.

Informace o veškerých aktuálních aktivitách fondu jsou vždy k dispozici online, včetně kompletního přehledu účetní evidence. Klient má tedy neustálý přehled o tom, co se s jeho penězi děje.

KAM A JAK INVESTUJEME

Správce svěřenského fondu, je naše společnost Invest & Property Consulting, s.r.o.

Jsme zároveň investiční společností.

Investiční portfolio naší společnosti se skládá převážně z investic do nemovitostí, energetiky, obchodu, půjček, nákupu pohledávek, ale i kapitálových účastí v jiných společnostech.

Naše zkušenosti a znalosti investičního konání bazírují na základě dlouholeté podnikatelské a investiční tradice naší mateřské společnosti – americké Invest & Property Consulting inc., která se těší nejen prokazatelnými investičními úspěchy, ale především také řadou spokojených a stálých klientů. Naše investiční skupina globálně spravuje investice v řádu stovek milionů dolarů.

Proto je Invest & Property Consulting, s.r.o. velmi silným a zkušeným partnerem v oblasti investování, i přesto, že se jedná o relativně mladou a na českém trhu poměrně novou společnost.

Potenciální podnikatelské příležitostí pečlivě analyzujeme s týmem zkušených profesionálů a investice pokrýváme výhradně vlastními finančními prostředky. Ty pak vkládáme pouze do takových aktivit, které se pro nás jeví jako investičně výnosné.

Pokud po uskutečnění konkrétní investice vyhodnotíme tuto aktivitu jako nadále bezrizikovou a zjistíme také její faktický výnos (například z nájmů pořízených nemovitostí), vložíme její aktiva

do k tomuto účelu založené společnosti. Tato nová společnost tedy nenese žádné riziko případně nezdařené investice. Zakládáme tedy jednotlivé společnosti,  jejichž majetkem jsou bezpečné investice s daným výnosem. A teprve do těchto společností investujeme peníze našich klientů (peníze ze svěřenského fondu) a to tak, že si původní kapitál společnosti Invest & Property Consulting, s.r.o. zpětně vyplatíme a opětovně investujeme do následujícího investičního projektu.

Tímto jednoduchým způsobem svým klientům zabezpečujeme to, že jejich finanční prostředky nespekulují s nejasným investičním výsledkem. Jediné riziko neseme my.